Regulamin parkingu niestrzeżonego Krytego Basenu w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11

 1. Parking jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie zwany dalej w niniejszym regulaminie zarządcą.
 2. Parking jest niestrzeżony, płatny zgodnie z cennikiem. 
 3. Wysokość opłaty parkingowej oraz innych opłat niewymienionych w regulaminie parkingu określa cennik umieszczony w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed wjazdem na teren parkingu, w kasie Krytego Basenu w Andrychowie oraz na stronie www.moskit-andrychow.eu. 
 4. Dla klientów Krytego Basenu w Andrychowie 3 pierwsze godziny są bezpłatne, pozostałe opłaty według cennika płatne w kasie Krytego Basenu w Andrychowie. 
 5. Bezpłatnie z parkingu mogą korzystać: pracownicy MOSKiT, dostawcy, służby mundurowe i miejskie.
 6. Opłata za parking jest naliczana i pobierana na podstawie danych opisanych na bilecie parkingowym (data i godzina wjazdu na parking). 
 7. Dla Użytkowników parkingu, pierwsze 30 minut od wjazdu na parking jest bezpłatne. Po tym czasie zostaną naliczone opłaty zgodnie z cennikiem.
 8. Nieodebranie pojazdu przed godziną 22:00 spowoduje, iż samochód zostanie zamknięty na parkingu, a jego odebranie będzie możliwe w dniach i godzinach pracy Krytego Basenu po uregulowaniu opłaty za korzystanie z parkingu. 
 9. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
  • zatrzymać się przy bileterce, wcisnąć przycisk w bileterce i pobrać bilet, szlaban otwiera się;
  • bezzwłocznie po przejechaniu pojazdu szlaban zamyka się, jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.
 10. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
  • opłacić należność za postój w kasie Krytego Basenu w Andrychowie;
  • po opłaceniu biletu Użytkownik ma 30 minut na opuszczenie parkingu, po tym czasie zostaną naliczone opłaty zgodnie z cennikiem;
  • zatrzymać się przy czytniku, gdzie skaner zeskanuje bilet i w przypadku aktywnego biletu otworzy szlaban;
  • bezzwłocznie po przejechaniu pojazdu szlaban zamyka się, jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.
 11. Zabrania się parkowania pojazdów na drodze dojazdowej oraz na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu uszkodzenia innego pojazdu lub zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
 13. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić szkody wymienione w pkt. 13 zarządcy oraz Policji, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
 14. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez niego samego oraz przez osoby jemu towarzyszące.
 15. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym
   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Maksymalną prędkość poruszania się pojazdu na terenie parkingu określają przepisy ruchu drogowego. 
 16. Informacje o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach zagrażające bezpieczeństwu ruchu będą zgłaszane na Policję.
 17. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 
 18. Zarządca uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy za upoważnioną do odbioru pojazdu.
 19. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza pojazd przed kradzieżą. 
 20. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy Użytkownika, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.
 21. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń zarządcy.
 22. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 23. Zabrania się wjazdu na parking pojazdom przewożącym materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi, a także zagrażające innym pojazdom przechowywanym na parkingu.
 24. Zarządca jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłej i uzasadnionej przyczyny (np. zagrożenie uszkodzenia przechowywanego pojazdu).
 25. Na terenie parkingu zabrania się dokonywania napraw pojazdu, a także wykonywania czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu bez zgody zarządcy.
 26. Skargi, wnioski oraz roszczenia związane z korzystaniem z parkingu, należy zgłaszać osobiście pod adresem: Kryty Basen w Andrychowie, ul. Włókniarzy 11 w biurze MOSKiT od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 27. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony