Regulamin ogólny Krytego Basenu w Andrychowie

 1. W niniejszym regulaminie posłużono się następującymi definicjami:
  MOSKiT – Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie;
  Użytkownik – osoba fizyczna korzystającą z usług Krytego Basenu w Andrychowie;
  Obsługa – pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie;
  Basen – Kryty Basen w Andrychowie zarządzany przez MOSKiT w Andrychowie;
  Grupa – zbiór co najmniej 15 osób.
 2. Wykupując usługę Użytkownik potwierdza zapoznanie się z zapisami regulaminów Basenu i zobowiązuje się do ich stosowania. 
 3. Użytkownicy korzystający z Basenu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Obsługi, komunikatom ogłoszonym przez system nagłośnienia oraz do przestrzegania zaleceń widniejących na wszystkich tablicach ostrzegawczych. 
 4. Integralną częścią niniejszego regulaminu są: regulamin korzystania ze strefy basenowej, regulamin korzystania ze strefy saun, regulamin korzystania ze zjeżdżalni, regulamin płatności, regulamin korzystania z karnetów, regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness, regulamin parkingu niestrzeżonego, regulamin korzystania z jacuzzi, regulamin seansów saunowych i godzin poprawnego saunowania wyznaczonych przez MOSKIt, tablice informacyjne oraz piktogramy. Zabrania się je niszczyć, brudzić czy usuwać z dotychczasowych miejsc. 
 5. Niestosowanie się do przepisów niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem
  z Basenu bez zwrotu kosztów. Rażące lub notoryczne naruszanie regulaminu może spowodować wykluczenie z możliwości wstępu na Basen. 
 6. MOSKiT nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się użytkowników Basenu do zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Szkody wyrządzone przez użytkowników muszą być przez nich pokryte lub naprawione.
 8. Zabrania się korzystania z Basenu osobom:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  • z chorobami zakaźnymi (wymagane zaświadczenie od lekarza o braku zakażalności choroby), uczulone na środki odkażające, z plastrami i bandażami, z otwartymi ranami, z chorobami układu wydalania;
  • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia;
  • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia;
  • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 9. Korzystanie ze strefy basenowej możliwe jest od godziny 6:15 do godziny 21:40. 
 10. Wejście Użytkowników do strefy basenowej i/lub strefy saun możliwe jest do godziny 21:00.
 11. W przypadku zbyt dużej ilości Użytkowników, a także ze względu na awarię urządzeń, przeglądy techniczne, prace konserwacyjno-remontowe lub bezpieczeństwo poszczególne pomieszczenia Basenu mogą zostać czasowo zamknięte.
 12. Teren Basenu jest obiektem monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności. Kamery nie są zainstalowane w przebieralniach, sanitariatach i pod natryskami.
 13. Na terenie Basenu zabrania się:
  • palenia papierosów i papierosów elektronicznych;
  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających;
  • biegania;
  • zaśmiecania i brudzenia;
  • hałasowania;
  • wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów pełniących rolę przewodnika dla osób niepełnosprawnych. Psy przewodnicy przebywać mogą wyłącznie w holu Basenu oraz pomieszczeniach administracji;
  • poddawania pasków basenowych bezpośredniemu, długotrwałemu działaniu gorącego powietrza (np. kładzenia w pobliżu wlotu gorącego powietrza w saunie oraz bezpośrednio na mocno rozgrzanej powierzchni), stosowania jako podkładki ślizgowej na zjeżdżalniach oraz rozciągania, gryzienia, cięcia, miażdżenia klamry.
 14. Za przedmioty pozostawione bez opieki oraz przedmioty pozostawione w szatni zarządca Basenu nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy przechowywane są 30 dni od dnia ich znalezienia.
 15. Skargi i wnioski podlegają wpisowi do dziennika korespondencyjnego.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor MOSKiT.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony